Privacy verklaring

Privacyverklaring Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging

Inleiding: Deze verklaring is van toepassing op alle door Boldewijn VOF en/of Boldewijn Brandbeveiliging geleverde producten en diensten.

Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging, gevestigd te Herculesstraat 10 te Alkmaar respectievelijk Neerlandia 7h te Stompetoren, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Boldewijn VOF en/of Boldewijn Brandbeveiliging van u nodig kunnen hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  •  Voorletters en achternaam
  •  Bedrijfsnaam
  •  Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  •  Telefoonnummer (mobiel of vast)
  •  E-mailadres
  •  Bankgegevens

Verwerkt Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Zowel Boldewijn VOF als Boldewijn Brandbeveiliging verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Boldewijn VOF en/of Boldewijn Brandbeveiliging, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@boldewijn.nl respectievelijk alexboldewijn@kpnmail.nl.

Beveiliging
Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging gebruik maakt van de diensten van derden, zal Boldewijn VOF en Boldewijn Brandbeveiliging in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Boldewijn VOF en/of Boldewijn Brandbeveiliging u hierover binnen 20 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via naar info@boldewijn.nl respectievelijk alexboldewijn@kpnmail.nl.

Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via naar info@boldewijn.nl respectievelijk alexboldewijn@kpnmail.nl.
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18 mei 2018